Kamu Personeli İş ilanı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 80 Personel Alacak

Haber

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 80 Personel Alacak

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 80 Personel Alım İlanı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI
(TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) PERSONEL ALIMI SINAV DUYURUSU

I – GENEL BİLGİLER

T.C. Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 58 Uzman Yardımcısı, 2 Avukat, 15 Büro Görevlisi ve 5 Sekreter alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27 nci maddeleri ile Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

II- SINAVA KATILMA KOŞULLARI

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

Uzman Yardımcısı için;
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-1) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
d) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde giriş sınavının son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az (B) düzeyinde puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,
e) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo 1) belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak

Avukat için;
f) Avukatlık stajını tamamlamış olmak,
g) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

Büro Görevlisi ve Sekreter için;
h) En az lise mezunu olmak,
i) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS P3, KPSS P93 (Ön Lisans) ya da KPSS P94 (Ortaöğretim) puan türlerinin birinden 70 ve üzeri puan almış olmak,

Müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları ve unvanlarına göre alınacak personel sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

III – BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 26 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021

IV – BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular, Ajansın https://basvuru.ua.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:
a) Yüksek öğrenim veya orta öğretim mezuniyet belgesi veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).
b) KPSS sonuç belgesi
c) Uzman Yardımcıları için YDS veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,
d) Avukatlar için stajını tamamladığına dair belge ya da avukatlık ruhsatı
e) T.C. Kimlik Numarası beyanı
f) Adli Sicil Beyanı,
g) Yazılı özgeçmiş,
h) Son altı ay içinde çekilmiş 4.5×6 cm ebadında vesikalık fotoğraf

Eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, yazılı giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri 25 Mayıs 2021 tarihinde Ajansa ait www.ua.gov.tr internet adreslerinde duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sürekli/geçici engeli veya sağlık sorunu olan adayların, sınav başvuruları esnasında okuyucu/işaretleyici desteği, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmeleri amacıyla, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneğini başvuru formuna yüklemeleri gerekmektedir. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

İlgili bölümlerden herhangi birine yeterli başvuru alınamaması ya da yapılacak sınavlar sonucunda yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde, diğer bölümlerden alım yapılabilecektir.

Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Aday, başvuru süresi içinde başvuru formunda beyan ettiği bilgilerde (yabancı dil seçimi vb.) değişiklik yapabilecektir.

V- YAZILI GİRİŞ SINAV YERİ VE ZAMANI

Yazılı Giriş Sınavı 5 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Adaylar Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanacak sınav giriş belgelerini 31 Mayıs 2021 – 05 Haziran 2021 tarihleri arasında http://gaziodm.gazi.edu.tr adresinden çıktı almak suretiyle temin edebilecek olup, adayların adreslerine ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

VI – YAZILI GİRİŞ SINAVI, ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARI

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında (Türkiye Ulusal Ajansı) istihdam edilecek personel için gruplar, bölümler, boş pozisyon sayısı, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 1: Uzman Yardımcıları için Öğrenim Dalları ve Kontenjanları

Gruplar
Mezun Olunan Alan/Bölüm
Boş Pozisyon Sayısı
Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı
KPSS Puan Türü
Taban Puan

1.Grup
(Ekonomi ve Maliye Grubu)
İktisat, Ekonomi, Maliye, İşletme, Ekonometri, İstatistik
10
200
KPSS P12
KPSS P14
KPSS P19
KPSS P24
KPSS P44
70

2.Grup

(Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu)
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
32
640
KPSS P29
KPSS P34
70

3.Grup
(Hukuk Grubu)
Hukuk
6
120
KPSS P4
70

4.Grup
(Bilişim Grubu)
Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
6
120
KPSS P2
70

5.Grup

(İletişim ve Halkla İlişkiler Grubu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik, Sinema Radyo ve Televizyon, İletişim Bilimleri, İletişim Tasarımı, İletişim Sanatları, Grafik Animasyon, Görsel Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı, Reklamcılık, Medya ve İletişim Sistemleri
4
80
KPSS P3
70

Tablo 2: Avukatlar için Öğrenim Dalı ve Kontenjan

Unvan
Mezun Olunan Alan/Bölüm
Boş Pozisyon Sayısı
Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı
KPSS Puan Türü
Taban Puan

Avukat
Hukuk Fakültesi
2
40
KPSS P3
70

Tablo 3: Destek Hizmetleri Personelleri için Kontenjanlar

Unvan
Mezun Olunan Alan/Bölüm
Boş Pozisyon Sayısı
Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı
KPSS Puan Türü
Taban Puan

Büro Görevlisi
En az lise mezunu
15
300
KPSS P3,
KPSS P93 (Ön Lisans)
KPSS P94 (Ortaöğretim)
70

Sekreter
En az lise mezunu
5
100
KPSS P3,
KPSS P93 (Ön Lisans)
KPSS P94 (Ortaöğretim)
70

Son sıradaki adayla eşit KPSS puanına sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılır.
Yazılı sınav, Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından test usulünde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarı notu, yüz puan üzerinden en az yetmiştir. Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Yazılı sınava ait kurallar http://gaziodm.gazi.edu.tr adresinden temin edilecek sınav giriş belgesi ile http://gaziodm.gazi.edu.tr ve www.ua.gov.tr adreslerinde yayınlanacak olan Sınav Uygulama Duyurusunda belirtilecektir.

VII- SINAV KONULARI

a. Uzman Yardımcıları için;

Yazılı sınav sorularının % 50’si lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 25’i genel kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular) ve genel yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe anlam ve yazım bilgisi) konularından, % 25’i Avrupa Birliği ve Ajansın görev alanına ait temel bilgilerden oluşur. Genel kültür ve genel yetenek ile Avrupa Birliği ve Ajansın görev alanına ilişkin sorular bütün gruplar için ortak yapılır.
Alan bilgisi sınav konuları atama yapılacak öğrenim dallarına göre aşağıdaki tabloda (Tablo 4) gösterilmiştir.

Tablo 4: Uzman Yardımcıları için Alan Bilgisi Sınav Konuları

Grup No
Mesleki Alan
Konular

1
Ekonomi ve Maliye Grubu
Mikro ve Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası

2
(Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu)
Yönetim Bilimi, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Kuruluşlar.

3
Hukuk Grubu
Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Uluslararası Hukuk

4
Bilişim Grubu
Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veri tabanları ve Bilgi Sistemleri

5
İletişim, Halkla İlişkiler Grubu
Stratejik İletişim, Dijital Kültürler, İletişim ve Eleştirel Düşünce, İletişim Teorileri

b. Avukatlar için;

Yazılı sınav sorularının % 50’si lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 50’si genel kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular) ve genel yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe anlam ve yazım bilgisi) konularından oluşur.

Tablo 5: Avukatlar için Alan Bilgisi Sınav Konuları

Unvan
Konular

Avukat
Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Uluslararası Hukuk, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Ticaret Hukuku

c. Destek Hizmetleri Personelleri için;

Yazılı sınav sorularının %50’si genel kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular) ve %50’si genel yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe anlam ve yazım bilgisi) konularından oluşur.

Yazılı sınav sorularının Yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan almak şartıyla, en yüksek puana sahip olan adaydan başlamak üzere, boş pozisyon sayısının dört katına kadar aday Sözlü Giriş Sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da Sözlü Giriş Sınavına çağrılır.

Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların www.ua.gov.tr ve http://gaziodm.gazi.edu.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) gün içerisinde https://odeme.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası girilerek 40 TL sınav sonuçlarına itiraz ücretini banka/kredi kartı ile ödenmesinin ardından https://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz adresinden online olarak yapılacaktır. (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler ve ilgili alanların eksik olduğu, talebin açıklanmadığı, üniversiteye faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar işleme alınmayacaktır.)

Yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) www.ua.gov.tr internet adresinde duyurulacak olup, Sözlü Giriş Sınavına girmeye hak kazananlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VII- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 80 Personel Alımı SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI

Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, Giriş Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilir. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VIII- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 80 Personel DEĞERLENDİRME

Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla varsa yazılı sınav puanı, sözlü/uygulamalı sınav puanı, bunların eşit olması halinde merkezi sınav puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asil, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. Giriş sınavı sonuçları Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilmeyecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden on iki ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Adaylar,

sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz süresi içinde verilmemiş dilekçeler dikkate alınmaz. İtirazlar, itiraz süresinin dolmasından itibaren en geç 45 gün içerisinde Giriş Sınav Komisyonunca değerlendirilir. İtiraz sonuçları, itiraz edenlere dilekçelerinde belirttikleri iletişim bilgileri yoluyla bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir.

Sınavda başarılı olup da atanmaya hak kazandığı halde Ajansın internet sitesinde belirtilen süre içerisinde işe başlamak için müracaatta bulunmayanların atamaları yapılmayacaktır. Bunların yerine sınav başarı puanına göre yedek listeden aday çağrılacaktır. Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Ajansın www.ua.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır. Sınavla ilgili her türlü soru ve sorun için [email protected] adresine e-posta yolu ile ulaşılabilecektir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 80 Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir