Haber

Atatürk Üniversitesi 14 Sözleşmeli Personel Alacak

Atatürk Üniversitesi 14 Sözleşmeli Personel Alacak

Atatürk Üniversitesi 14 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz, Veteriner Fakültesi / Diş Hekimliği Fakültelerinde, giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 14 sözleşmeli personel alınacaktır.

Atatürk Üniversitesi 14 Sözleşmeli Personel Kadrolar

VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Dekanlığında giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 13 sözleşmeli personel alınacaktır.

Nitelik Kodu
Unvanı
Öğrenim
KPSS Puan Türü
Kadro Sayısı
Aranan Nitelikler

RT 01
Radyoloji (Röntgen Teknisyeni)
Lise
KPSS (P94)
3
Sağlık Meslek Liselerinin Röntgen Teknisyenliği Bölümü Mezun Olmak.

DSP 01
Diğer Sağlık Personeli
(Anestezi Teknisyeni)

Lise
KPSS (P94)
2
Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi veya Anestezi ve Reanimasyon Bölümünden Mezun Olmak.

ST 01
Sağlık Teknikeri
Önlisans
KPSS (P93)
5
Yükseköğretim Kurumlarının Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Mezunu Olmak.

VH 01
Veteriner Hekim
Lisans
KPSS (P3)
3
Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak.

Başvuruların ilanın Resmî Gazete’de yayımından itibaren 15 (onbeş) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Dekanlığı Personel İşleri Birimine şahsen veya posta ile teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru süresinin bitmesine müteakip 15 (onbeş) gün içinde KPSS puan üstünlüğüne göre asıl ve yedek adaylar, Üniversitemiz www.atauni.edu.tr adresi duyurular kısmından ilan edilecektir. Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonunun 2 (iki) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacağından, internet sitemizden yapacağımız duyurular tebligat yerine geçecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

  1. KPSS Sınav Sonuç Belgesi
  2. Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
  3. Askerlik Durum Belgesi
  4. Adli Sicil Durum Belgesi ( e-devlet kapısından oluşturulmuş belge)

Posta / kargo yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerde üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
İletişim Bilgileri: Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı Erzurum/Yakutiye
Tel: (0442) 231 72 22

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığında giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 1 sözleşmeli personel alınacaktır.

Nitelik Kodu
Unvanı
Öğrenim
KPSS Puan Türü
Kadro Sayısı
Aranan Nitelikler

DSP 01
Diğer Sağlık Personeli
(Anestezi Teknisyeni)

Lise
KPSS (P94)
1
Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi veya Anestezi ve Reanimasyon Bölümünden Mezun Olmak.

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımından itibaren 15 (onbeş) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Personel İşleri Birimine şahsen veya posta ile teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru süresinin bitmesine müteakip, 15 (onbeş) gün içinde KPSS puan üstünlüğüne göre asıl ve yedek adaylar, Üniversitemiz www.atauni.edu.tr adresi duyurular kısmından ilan edilecektir. Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonunun 2 (iki) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacağından, internet sitemizden yapacağımız duyurular tebligat yerine geçecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KPSS Sınav Sonuç Belgesi

Mezuniyet Belgesi (Aslı ile birlikte fotokopisi getirildiği takdirde müracaat birimince onaylanacaktır.)

Askerlik Durum Belgesi

Adli Sicil durum belgesi ( e-devlet kapısından oluşturulmuş belge)
** Posta / kargo yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerde üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
İletişim Bilgileri: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Erzurum/Yakutiye
Tel: (0442) 231 17 61

GENEL ŞARTLAR

1 – Atatürk Üniversitesi 14 Sözleşmeli Personel İçin Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

a-) Türk Vatandaşı olmak,
b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d-) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2 – Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (P94) puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (P93) puanı, Lisans mezunları için 2018 KPSS (P3) puanı değerlendirilecektir.

3 – Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

4 – Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 41.maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kumlu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (b) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

5 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6 – Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

4449/1-1

Atatürk Üniversitesi 14 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir