Haber

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 120 Personel Alacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 120 Personel Alacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 120 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ile
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerinde 20
arkeolojik kazı projesinin desteklenmesine ilişkin yapılan iş birliği sözleşmesi kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. Maddesinin (b) ve altıncı fıkraları uyarınca proje süresince çalıştırılmak üzere; 83 adet Arkeolog ve 17 adet Müze Araştırmacısı unvanlı sözleşmeli pozisyonu için lisans düzeyinde 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması, 20 adet Restoratör unvanlı sözleşmeli pozisyonu için mesleki uygulama sınavıyla, toplam 120 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÇALIŞMA YERLERİ VE ADETLERİ

ARKEOLOG (83)

NO KAZI PROJESİ ALANI ADET
1 Antalya Patara (Roma ve Bizans) 5
2 Antalya Side (Roma) 3
3 Antalya Olympos (Roma ve Bizans) 1
4 Burdur Kibyra (Roma) 6
5 Çanakkale Assos (Grek, Roma ve Bizans) 5
6 Çanakkale Troya (Grek, Roma ve Bizans) 4
7 Çanakkale Parion (Grek, Roma ve Bizans) 5
8 Denizli Laodikeia (Roma) 5
9 Denizli Tripolis (Roma) 4
10 Diyarbakır Zerzevan Kalesi (Roma) 4
11 Gaziantep Zeugma (Roma) 4
12 Isparta Pisidia Antiokheia (Roma ve Bizans) 6
13 İzmir Teos (Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma ve Bizans) 5
14 Mersin Silifke Kalesi (Selçuklu) 1
15 Mersin Anemurium (Roma ve Bizans) 5
16 Muğla Euromos (Roma) 5
17 Muğla Beçin Kalesi (Roma, Bizans, Beylikler) 1
18 Muğla Knidos (Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans) 5
19 Muğla Stratonikeia (Hellenistik, Roma, Bizans, Beylikler) 5
20 Şanlıurfa Harran Ören Yeri (Emevi, Eyyubi, Ortaçağ) 4
TOPLAM 83

RESTORATÖR (20)

NO KAZI PROJESİ ALANI ADET
1 Antalya Patara (Roma ve Bizans) 1
2 Antalya Side (Roma) 1
3 Antalya Olympos (Roma ve Bizans) 1
4 Burdur Kibyra (Roma) 1
5 Çanakkale Assos (Grek, Roma ve Bizans) 1
6 Çanakkale Troya (Grek, Roma ve Bizans) 1
7 Çanakkale Parion (Grek, Roma ve Bizans) 1
8 Denizli Laodikeia (Roma) 1
9 Denizli Tripolis (Roma) 1
10 Diyarbakır Zerzevan Kalesi (Roma) 1
11 Gaziantep Zeugma (Roma) 1
12 Isparta Pisidia Antiokheia (Roma ve Bizans) 1
13 İzmir Teos (Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma ve Bizans) 1
14 Mersin Silifke Kalesi (Selçuklu) 1
15 Mersin Anemurium (Roma ve Bizans) 1
16 Muğla Euromos (Roma) 1
17 Muğla Beçin Kalesi (Roma, Bizans, Beylikler) 1
18 Muğla Knidos (Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans) 1
19 Muğla Stratonikeia (Hellenistik, Roma, Bizans, Beylikler) 1
20 Şanlıurfa Harran Ören Yeri (Emevi, Eyyubi, Ortaçağ) 1
TOPLAM 20

MÜZE ARAŞTIRMACISI (17)

NO KAZI PROJESİ ALANI ADET
1 Antalya Olympos (Roma ve Bizans) 4
2 Çanakkale Troya (Grek, Roma ve Bizans) 1
3 Denizli Laodikeia (Roma) 1
4 Gaziantep Zeugma (Roma) 1
5 Mersin Silifke Kalesi (Selçuklu) 4
6 Muğla Beçin Kalesi (Roma, Bizans, Beylikler) 4
7 Muğla Stratonikeia (Hellenistik, Roma, Bizans, Beylikler) 1
8 Şanlıurfa Harran Ören Yeri (Emevi, Eyyubi, Ortaçağ) 1
TOPLAM 17

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 120 Personel Alımı GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
b- Lisans düzeyinde 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. 2018 KPSSP3 puanı esas
alınacaktır.
c- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi
kapsamında “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak.
d- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 120 Personel Alımı ÖZEL ŞARTLAR

a- Arkeolog

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi,
Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya ve Ön Asya
Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümlerinden veya bunlara denkliği
yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden
mezun olmak.
b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
c) En az bir sezonu ilgili kazı çalışması olmak üzere aynı veya başka kazılarda en az 3 sezon
(öğrencilik yılları ve 2019 dahil) görev almış olduğunu ilgili kazı başkanından alacağı imzalı yazı ile belgeleyebilmek. (Bilgilerin teyidi KÜVAM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)

b- Müze Araştırmacısı

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; Sanat Tarihi bölümü veya denkliği
yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümünden mezun olmak,
b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
c) En az bir sezonu ilgili kazı çalışması olmak üzere aynı veya başka kazılarda en az 3 sezon
(öğrencilik yılları ve 2019 dahil) görev almış olduğunu ilgili kazı başkanından alacağı imzalı yazı ile belgeleyebilmek. (Bilgilerin teyidi KÜVAM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)

c- Restoratör

a) Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ile Eser
Koruma programlarından lisans ya da ön lisans programından veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da ilgili programlardan mezun olmayıp bu programların birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
b) Koruma ve onarım alanında uygulama deneyimi olduğunu gösterir nitelikte hazırlanmış olduğu
çalışma. (Dosya şeklinde sunulacak.)
c) En az bir sezonu ilgili kazı çalışması olmak üzere aynı veya başka kazılarda en az 3 sezon
(öğrencilik yılları ve 2019 dahil) görev almış olduğunu ilgili kazı başkanından alacağı imzalı yazı ile belgeleyebilmek. (Bilgilerin teyidi KÜVAM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)
d) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a) Fotoğraflı başvuru formu (eksiksiz doldurulacak)
b) Diploma/ mezuniyet belgesinin fotokopisi (pdf.)
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
ç) Arkeolog ve Müze Araştırmacısı pozisyonları için 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
d) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-devlet ile alınabilir.)
e) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e devlet ile alınabilir.)
f) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel halinin bulunmadığı hususunda, adayın yazılı beyanı.
g) Başvuracağı pozisyona ilişkin özel şartlarda istenen belgeler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

Başvurular sadece Kurumumuzun basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır.
Başvuruda https://basvuru.ayk.gov.tr adresine girilerek başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve 3. maddede belirtilen “Başvuruda istenen Belgelerin” eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Başvurular 14-18 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi 18/10/2019 saat: 18.00’dır. Posta veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar sadece bir pozisyon ve kazı alanı için başvuru yapacaktır.

SINAV VE YERLEŞTİRME

Başvuru formları ile istenen diğer belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz
adaylardan; Arkeolog ve Müze Araştırmacısı unvanlı pozisyonlar için KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı
esas alınmak suretiyle sıralama yapılarak, en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen
pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel sınav yapılmaksızın alınacaktır.
Restoratör unvanlı pozisyonlar için sadece mesleki uygulama sınavı yapılarak ilan edilen pozisyon
sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Restoratör unvanlı pozisyona başvurusu kabul edilen ve sınava katılacak olan adayların isim listesi
Kurumumuz www.ayk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylara bir tebligat yapılmayacaktır.

Restoratör unvanlı pozisyonlar için mesleki uygulama sınavı takvimi aşağıda belirtilmiştir.

Sınav Konuları Yer Tarih Saat
1.Konservasyon terminoloji
2.Belgeleme ve hasar tespiti
3.Yöntem ve teknik
4.Uygulama
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü II. TBMM Binası yanı Ulus/Ankara
04-05-06 Kasım 10:00/17:00

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Kazananların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar
https://www.ayk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
b) İlan edilen pozisyon adedi kadar adayın ataması yapılacaktır. Son adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir
c) Atanmaya hak kazanan ancak süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya ataması iptal edilen adayların yerine yedek listedeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.
d) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi ataması iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında yasal işlem yapılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar, başvuru sırasında istenen belgeler haricinde, Kurumumuzun resmi internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna, elden teslim edeceklerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir