ARDEŞEN BELEDİYESİ 3 ZABITA MEMURU ALACAK

Kamu Personeli İş ilanı

ARDEŞEN BELEDİYESİ 3 ZABITA MEMURU ALACAK ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Ardeşen Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Zabıta Memuru Sınıfı: GİH  Kadro Derecesi: 9 Adedi: 3 Niteliği: Herhangi bir lisans programından mezun olmak. Cinsiyeti: Kadın/Erkek Kpss Türü: P3 Kpss Puanı: En az 70 puan.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. Başvuru Genel Şartları:
İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak
veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir
sakınca bulunmamak.
2. Başvuru Özel Şartları:
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim
şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3 puan türünde
Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış
olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların
yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel
şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma
ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en
az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark
olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
a) İş Talep Formu, (Kurumumuzdan ya da www.ardesen.bel.tr adresinden
temin edilecektir.)
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
c) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu
bilgisayar çıktısı,
e) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı
örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik
edilebilir.)
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,
g) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),
h) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Adayların, sözlü sınava katılabilmek
için;
• Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları,
istenilen diğer belgelerle birlikte 26/11/2018 gününden 30/11/2018
günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-16.30 arasında)
Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü (Ardeşen Belediyesi Ana Hizmet Binası
Merkez Mahallesi Atatürk Cad. No. 127 Ardeşen/RİZE) teslim etmeleri
gerekmektedir.
• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan
müracaatlar kabul edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan
başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
Belediye, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle, adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan
başlamak üzere, atama yapılacak her bir boş kadro sayısının beş katı oranında adayı
sözlü sınava çağıracaktır.
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da
sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve
zamanı 10/12/2018 tarihinde Belediyemiz internet adresinden ilan edilecektir.
Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde
edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru Alımı için sözlü sınav 24/12/ 2018 tarihinde saat: 09.30
başlamak üzere,
Ardeşen Belediyesi Ana Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde
bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınav Konuları:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları
İle kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini
kapsar.
7.SINAV DEĞERLENDİRME
a) Sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan
konularda 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve
yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve
sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
c) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü sınav
puanları ile KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.
d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı
yüksek olana öncelik tanınır.
e) Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve
atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep
edemez.
f) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur.
8.SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
a) En yüksek başarı puanından başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar
aday, asıl aday olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da
belirleyecektir.
b) Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler, Belediyenin internet
adresinde (www.ardesen.bel.tr.) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı
tebligat yapılacaktır.
9.SINAV SONUCUNA İTİRAZ
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından
itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından
yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan,
başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda
ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların
atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi
atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

ARDEŞEN BELEDİYESİ 3 ZABITA MEMURU ALACAK.