You are currently viewing Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alacak
Kamu Personeli

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alacak

 • Post author:
 • Post category:Haber
 • Reading time:18 mins read
 • Post comments:0 Yorum
 • Post last modified:20 Mart 2022

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin Ankara ili ve ilçelerindeki birimlerinde istihdam edilmek üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 4. maddesinin B fıkrasına göre, 2020 KPSS ve 2018 – 2020 EKPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 116 (yüz on altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmî Gazete‘de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tr adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir.

Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alımı GENEL AÇIKLAMA ve ŞARTLAR:

 • Başvuracak adayların aşağıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
 • Tüm başvurular için 35 yaşından gün almamış olmak.
 • 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak. (Göreve asaleten atanma aşamasında atanmaya hak kazanan tüm adaylardan hastanelerden alınacak rapor istenecektir.)
 • Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.
 • KPSS sınavına girmiş olmak. BP13 kodlu Büro Personeli kadrosuna başvuracaklar için EKPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunlarında KPSS-P3, Ön lisans mezunlarında KPSS-P93, Ortaöğretim mezunlarında KPSS-P94 ve EKPSS-P1 puanı esas alınacaktır. Kişinin başvurduğu pozisyon için aranan mezuniyet düzeyine göre KPSS puan türüne sahip olması gerekmektedir.)
 • İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 4 (dört) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
 • Yerleştirme sonuçları www.aybu.edu.tr adresinden açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI:

 • Müracaatlar, 13.01.2022 – 27.01.2022 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında https://ilan.aybu.edu.tr web adresinden sadece online başvuru şeklinde yapılacaktır.
 • Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Adaylar öncelikle https://ilan.aybu.edu.tr/ adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek “İş Talep Başvuru Formu” ve “Beyan Formu” nu bilgisayar ortamında doldurarak, çıktılarını alıp imzalandıktan sonra ilgili alana yükleyecektir.
 • Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (mezuniyet belgesi, KPSS veya EKPSS sonuç belgesi ve başvurduğu unvanın nitelik şartlarında isteniyorsa deneyim belgesi ve/veya sertifikalar) ilgili alanlara yükleyip en altta yer alan “Başvuru Yap” düğmesine basarak online olarak başvurularını
  tamamlamış olacaklardır.
 • Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
 • Başvurulan kadro için istenilen ilgili KPSS veya EKPSS puanını doğru olarak girmek adayın sorumluluğunda olup yanlış girilen bilgilerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 • Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 • Adayların https://ilan.aybu.edu.tr web adresine girdikleri bilgilerin ve yükledikleri belgelerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı bilgi/ belge teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
 • Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan metninde ve ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

Aşağıdaki belgelerin tamamı https://ilan.aybu.edu.tr adresine yüklenecektir.

 1. İş Talep Başvuru Formu: AYBÜ Personel Daire Başkanlığı Web Sitesinden ilgili form indirilip (https://aybu.edu.tr/GetFile?id=ca776aba-6c2d-41d8-959d-73ae0bec8126.xls) ıslak imzalı şekilde imzalandıktan sonra tekrar sisteme yüklenecektir.
 2. Beyan Formu: AYBÜ Personel Daire Başkanlığı Web Sitesinden ilgili form indirilip (https://aybu.edu.tr/GetFile?id=b98cf439-782e-4b46-9399-49711f538015.docx) ıslak imzalı şekilde imzalandıktan sonra tekrar sisteme yüklenecektir.
 3. Mezuniyet Belgesi: E-devletten alınan, sorgulama kodu veya karekod üzerinde silinti ve kazıntı olmayan mezuniyet belgesi.
 4. Nüfus Kayıt Örneği: E-devlet Barkotlu
 5. KPSS Sonuç Belgesi: ÖSYM Barkotlu Çıktı, BP13 kodlu Büro Personeli kadrosuna başvuracaklar için EKPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
 6. Tecrübeyi Gösteren Belge: Eğer ilanın açıklamasında tecrübe şartı bulunuyorsa; SGK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı dökümü veya İlgili Makama Belgesi
 7. Yabancı Dil Belgesi: Eğer ilanın açıklamasında dil şartı bulunuyorsa; ÖSYM’den internet üzerinden alınan sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayan belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

Tüm atamalar KPSS puan sıralamasıyla olacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınır.

Başvuru sonrasında yazılı ve/veya sözlü sınav/mülakat yapılmayacaktır.

KPSS (B) grubu (KPSS-P3), (KPSS-P93), (KPSS-P94) ve BP13 kodlu Büro Personeli kadrosuna başvuracaklar için EKPSS (EKPSS-P1) puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.aybu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Asıl Olarak Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan Aşağıdaki Belgeler İstenecektir:

 • 1. Özgeçmiş
 • 2. Adli Sicil Belgesi: E-devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı
 • 3. Detaylı Hizmet Dökümü: E-devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı
 • 4. Vesikalık Fotoğraf: 4 adet fotoğraf
 • 5. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair tek hekimden alınmış sağlık raporu
 • 6. Askerlik Durum Belgesi: E-devlet barkotlu çıktı
 • 7. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi: Atama başvurusu sırasında doldurulacaktır.

İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Kadrolar

KODU
UNVAN
ADET
KPSS PUAN TÜRÜ
ARANILAN NİTELİKLER

T01
Teknisyen
2
2020 KPSS P94
En az 60 puan almış olmak
-Meslek liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektrik Tesisatları ve Pano Montörü alanından mezun olduğuna dair mezuniyet belgesine sahip olmak.
-İlan tarihi itibariyle MEB Onaylı tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde elektrik tesisat ve pano montörlüğü sertifikasına sahip olmak.
-Elektronik renk kodlarını okuyabilmek üzere renk körlüğü bulunmamak.
-Erkek olmak.

T02
Teknisyen
1
2020 KPSS P94
En az 60 puan almış olmak
-Meslek liselerinin Makine ve tasarım teknolojisi alanı makine bakım onarım bölümünden mezun olmak.
-İlan tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde endüstriyel bakım onarım sertifikasına sahip olmak.
-Erkek olmak.

T03
Teknisyen
1
2020 KPSS P94
En az 60 puan almış olmak
-Meslek liselerinin Tesisat Teknolojisi İklimlendirme Bölümü Tesisat Teknolojisi İklimlendirme alanı Tesisat ve Enerji Sistemleri Alanından mezun olmak.
-İlan tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde ısıtma ve doğalgaz iç tesisatçılığı sertifikasına sahip olmak.
-Erkek olmak.
(Şereflikoçhisar Yerleşkesinde çalışmak üzere)

T04
Teknisyen
1
2020 KPSS P94
En az 60 puan almış olmak
-Meslek liselerinin Endüstriyel otomasyon teknolojisi bölümünden mezun olmak.
-İlan tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı onaylı endüstriyel otomasyon sistemleri geliştirme ve uyum eğitimi sertifikasına sahip olmak.
-Erkek olmak.

T05
Teknisyen
2
2020 KPSS P94
En az 60 puan almış olmak
-Meslek liselerinin İnşaat Teknolojisi alanı Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım bölümünden mezun olmak.
-Erkek olmak.

T06
Teknisyen
1
2020 KPSS P94
En az 60 puan almış olmak
-Meslek liselerinin Mobilya ve İç Mekân Tasarımı bölümünden mezun olmak.
-Erkek olmak.

T07
Teknisyen
2
2020 KPSS P94
En az 60 puan almış olmak
-Ortaöğretim mezunu olmak.
-İlanın Resmi Gazetede yayınlanma tarihi öncesinde alınmış olan bahçıvanlık veya peyzaj alanı ile ilgili herhangi bir sertifikaya sahip olmak,
-Erkek olmak.

BP01
Büro Personeli
8
2020 KPSS P3
En az 60 puan almış olmak
-İktisat, Maliye veya İşletme Bölümü lisans mezunu olmak.
-İhale Mevzuatı, Devlette Mal Alım Usulleri, Personel Maaşlarının Yapılması, Fatura Kesilmesi, Satın Alma, Hakediş Ödemeleri, Taşınır Kayıt, Teknik Ambar Kaydı Süreçleri alanlarından en az bir alanda SGK Dökümü veya çalıştığı işyerinden yukarıdaki alanlarda çalıştığına dair imzalı/kaşeli ilgili makama yazısıyla belgelendirmek kaydıyla en az bir yıl tecrübe sahibi olmak.

BP02
Büro Personeli
17
2020 KPSS P93
En az 60 puan almış olmak
-Maliye veya Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarından birinden mezun olmak.

BP03
Büro Personeli
4
2020 KPSS P93
En az 60 puan almış olmak
-Bilgisayar Programcılığı ön lisans bölümlerinden mezun olmak.

BP04
Büro Personeli
5
2020 KPSS P3
En az 60 puan almış olmak
-Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans bölümlerinin birisinden mezun olmak
-HTML, CSS, Boostrap, İnternet Ağları, Güvenlik Duvarı, Sanallaştırma Sistemleri alanlarından en az bir alanda SGK Dökümü veya çalıştığı işyerinden yukarıdaki alanlarda çalıştığına dair imzalı/kaşeli ilgili makama yazısıyla belgelendirmek kaydıyla en az bir yıl tecrübe sahibi olmak.

BP05
Büro Personeli
5
2020 KPSS P3
En az 60 puan almış olmak
-İngiliz Dili, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlığı veya Çeviribilim lisans programlarından birinden mezun olmak.

BP06
Büro Personeli
5
2020 KPSS P93
En az 60 puan almış olmak
-Herhangi bir ön lisans mezunu olmak.
-YÖK tarafından kabul edilen merkezi dil sınavlarından İngilizce en az 50 puanı olmak. (geçerliliği devam eden)

BP07
Büro Personeli
3
2020 KPSS P93
En az 60 puan almış olmak
-Herhangi bir ön lisans mezunu olmak.
-Proje Finans Uzmanlığı, Proje Mühendisliği, Proje Satış Sorumlusu, Proje Yazma Elemanı ve Proje Yöneticiliği alanlarından en az bir alanda SGK Dökümü veya çalıştığı işyerinden yukarıdaki alanlarda çalıştığına dair imzalı/kaşeli ilgili makama yazısıyla belgelendirmek kaydıyla en az bir yıl tecrübe sahibi olmak.

BP08
Büro Personeli
2
2020 KPSS P93
En az 60 puan almış olmak
-Adalet Meslek Yüksekokulu veya Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü ön lisans mezunu olmak.

BP09
Büro Personeli
2
2020 KPSS P3
En az 60 puan almış olmak
-Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programından mezun olmak.

BP10
Büro Personeli
15
2020 KPSS P93
En az 60 puan almış olmak
-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarından birisinden mezun olmak.
-Üst yönetici sekreterliği/asistanlığı alanında SGK Dökümü veya çalıştığı işyerinden yukarıdaki alanda çalıştığına dair imzalı/kaşeli ilgili makama yazısıyla belgelendirmek kaydıyla en az bir yıl tecrübe sahibi olmak.

BP11
Büro Personeli
3
2020 KPSS P3
En az 60 puan almış olmak
-Herhangi bir lisans mezunu olmak.
-İlanın Resmi Gazetede yayınlanma tarihi öncesinde alınmış olan; Büro Yönetimi ve Yöneticiliği Asistanlığı, Muhasebe, Temel Ofis Programları, İşaret Dili, Halkla İlişkiler ve İletişim, Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi sertifikalarından birisine sahip olmak veya Proje Finans Uzmanlığı, Proje Mühendisliği, Proje Satış Sorumlusu, Proje Yazma Elemanı ve Proje Yöneticiliği alanlarından en az bir alanda SGK Dökümü veya çalıştığı işyerinden yukarıdaki alanlarda çalıştığına dair imzalı/kaşeli ilgili makama yazısıyla belgelendirmek kaydıyla en az bir yıl tecrübe sahibi olmak.

BP12
Büro Personeli
3
2020 KPSS P93
En az 60 puan almış olmak
-Herhangi bir ön lisans mezunu olmak.
-İlanın Resmi Gazetede yayınlanma tarihi öncesinde alınmış olan; ileri düzeyde fotoğrafçılık, basın fotoğrafçılığı, ajans haberciliği, gazetecilik, internet haberciliği, sosyal medya içerik üretme veya grafik tasarım sertifikalarından birine sahip olmak.
-Basınla ilgili farklı bir alan veya yukarıdaki alanlardan en az bir alanda SGK Dökümü veya çalıştığı işyerinden yukarıdaki alanlarda çalıştığına dair imzalı/kaşeli ilgili makama yazısıyla belgelendirmek kaydıyla en az bir yıl tecrübe sahibi olmak.

BP13
Büro Personeli
2
2018 – 2020 EKPSS P1 En az 60 puan almış olmak
-Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanından mezun olmak,
-İlanın Resmi Gazetede yayınlanma tarihi öncesinde alınmış olan Bilgisayar Ağları Sertifikası ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olmak.

BP14
Büro Personeli
13
2020 KPSS P94
En az 60 puan almış olmak
-Ortaöğretim mezunu olmak.
-İlanın Resmi Gazetede yayınlanma tarihi öncesinde alınmış olan Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Office Teknolojileri ve Yönetimi alanlarından en az birinden sertifika sahibi olmak

BP15
Büro Personeli
13
2020 KPSS P94
En az 60 puan almış olmak
-Ortaöğretim mezunu olmak.
-İlanın Resmi Gazetede yayınlanma tarihi öncesinde alınmış olan Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü), Temel Office Programları, Bilgisayarda Doküman Hazırlama alanlarından en az birinden sertifika sahibi olmak

ST01
Sağlık Teknikeri
2
2020 KPSS P93
En az 60 puan almış olmak

-Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

ST02
Sağlık Teknikeri
1
2020 KPSS P93
En az 60 puan almış olmak

-Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

ST03
Sağlık Teknikeri
1
2020 KPSS P93
En az 60 puan almış olmak

-Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

HM01
Hemşire
2
2020 KPSS P3
En az 60 puan almış olmak.

-Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Programlarının birinden en az lisans düzeyinde mezun olmak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın