İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 12 Personel Alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 12 Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 12 Personel Alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 12 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar “da yer alan
Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması
esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 12 Sözleşmeli Sağlık Personeli Kadrolar

UNVAN KODU | UNVANI | KPSS PUAN TÜRÜ | ADET | ARANILAN NİTELİKLER

HM01 HEMŞİRE KPSS
(P94) 1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak. İlk Yardım Eğitmeni Sertifikasına Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.

HM02 HEMŞİRE KPSS
(P94) 1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak. Alanında En Az 3 Yıl Deneyime Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu
Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.

HM03 HEMŞİRE KPSS
(P3)
1
İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Lisans Eğitiminden Sonra Alanında En Az 5 Yıl Deneyime Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.

HM04 HEMŞİRE KPSS
(P94) 1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan
Almış Olmak.

HM05 HEMŞİRE KPSS
(P3) 1
İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Lisans Eğitiminden Sonra Alanında En Az 2 Yıl Deneyime Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.

ST1 SAĞLIK TEKNİKERİ

KPSS
(P93) 1
Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. Ön Lisans Mezuniyetinden Sonra
Alanında En Az 4 Yıl Deneyime Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 70 Puan Almış Olmak.

ST2 SAĞLIK TEKNİKERİ
KPSS
(P93) 1
Radyoloji, Tıbbı Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans Mezunu Olmak. Ön Lisans Mezuniyetinden Sonra Alanında En Az 5 Yıl
Deneyime Sahip Olmak. Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Bilgisayarlı Tomografi Sertifikalarına Sahip Olmak. 2020 Yılı
Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 70 Puan Almış Olmak.

ST3 SAĞLIK TEKNİKERİ
KPSS
(P93) 1
Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi Ön Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. 2020 Yılı
Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 70 Puan Almış Olmak.

DS1 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
KPSS
(P93) 1
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Programından mezun olmak. Ön Lisans Mezuniyetinden Sonra Alanında En Az 5 Yıl Deneyime Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.

DS2 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
KPSS
(P94) 1
Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği veya İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Bölümünden Mezun Olmak.
Alanında En Az 5 Yıl Deneyime Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.

DS3 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
KPSS
(P94)
1 Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi veya Anestezi Teknisyenliği Alanından Mezun Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.

DS4 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
KPSS
(P94)
1 Sağlık Meslek Liselerinin Diş Protez Teknisyenliği Alanından Mezun Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.

I-GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel
olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren
bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm
unvanlar için geçerli)

10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır.

11- Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları
kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak
imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
12- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru
yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

13- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
14- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen
genel şartlar aranır.

15- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Önlisans mezunları için 2020
KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı
esas alınacaktır.
16- Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik
Hükümleri uygulanır.
17- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru Yeri/Adresi:
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi
Alanya/ANTALYA

Başvuru Tarihleri:
Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Adaylar, başvurularını Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığı’na Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen
belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta/kargo yoluyla yapılacak başvurularda
yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
2- Başvuru formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.)
3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
5- Fotoğraf (2 adet), (Son 6 ay içinde çekilmiş)
6- Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7- Tecrübe belgesi, (İstenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
8- Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web
(www.alanya.edu.tr) adresinden başvuruların sona ermesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ilan edilecektir. Kazanan
adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını
kaybedecektir.

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin
yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde
olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 12 Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir