Akdeniz Üniversitesi 245 Sözleşmeli Personel Alacak

Akdeniz Üniversitesi 245 Sözleşmeli Personel Alacak

Akdeniz Üniversitesi 245 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ (657 S.K. 4/B) PERSONEL ALIM İLANI
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel
Bütçeden karşılanmak suretiyle Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde
(Hastane) ve Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS (B) grubu (*Eczacı
hariç) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 245
(ikiyüzkırkbeş) adet sözleşmeli personel
alınacaktır.

Akdeniz Üniversitesi 245 Sözleşmeli Personel Kadrolar

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (HASTANE)

Unvanı | KPSS Puan Türü | Adet | Aranan Nitelikler

HEMŞİRE
2018 KPSS (B) grubu KPSS (P3)
158
Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4
yıllık lisans mezunu olmak.

PSİKOLOG
2018 KPSS (B) grubu KPSS (P3)
3 Psikoloji Bölümü Lisans Programından Mezun Olmak.

DİYETİSYEN
2018 KPSS (B) grubu KPSS (P3)
2
Beslenme ve Diyetetik Lisans Programından mezun olmak.

FİZYOTERAPİST
2018 KPSS (B)
grubu KPSS (P3)
1
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.

ECZACI

3 Eczacılık Fakültesi Lisans Programından mezun olmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

2018 KPSS (B) grubu KPSS (P3)
3

PERFÜZYONİST: Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Perfüzyon bölümünden mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.

2018 KPSS (B) grubu KPSS (P3)
1
SAĞLIK FİZİKÇİSİ: Sağlık Fizikçisi pozisyonlarına, fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

2018 KPSS (B) grubu KPSS (P93)
14
TIBBİ SEKRETER: Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Tıbbi Dokümantasyon
ve Sekreterlik programı mezunu olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ
2018 KPSS (B) grubu KPSS (P93)
12
İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ: Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve
Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans
programlarının birinden mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ
2018 KPSS (B) grubu KPSS (P93)
8
ANESTEZİ TEKNİKERİ: Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

2018 KPSS (B) grubu KPSS (P93)
2
ODYOLOJİ TEKNİKERİ: Odyometri veya Odiometri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

2018 KPSS (B) grubu KPSS (P93)
8
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ: Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

2018 KPSS (B) grubu KPSS (P93)
8
RADYOTERAPİ TEKNİKERİ: Yükseköğretim Kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren
Radyoterapi programı mezunu olmak.

LABORANT
2018 KPSS (B) grubu KPSS (P93)
3
Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Unvanı | KPSS Puan Türü | Adet | Aranan Nitelikler

HEMŞİRE
2018 KPSS (B) grubu KPSS (P3)
15
Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4
yıllık lisans mezunu olmak.

RÖNTGEN TEKNİSYENİ
2018 KPSS (B) grubu KPSS (P93)
1
Yükseköğretim Kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri programı mezunu olmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
2018 KPSS (B) grubu KPSS (P93)
3
TIBBİ SEKRETER: Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Tıbbi Dokümantasyon
ve Sekreterlik programı mezunu olmak.

A- GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.

5) Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS (P93), puanı esas alınacaktır. Hemşire adaylarının 60 (Altmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir. Diğer pozisyonlar için 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir) ile alınacaktır.
6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
8) Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 35(otuz beş) yaşından gün almamış
olmak.
9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1) Akdeniz Üniversitesi 245 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Online olarak Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların http://mobil.hastane.akdeniz.edu.tr/personelkayit ve Diş Hekimliği Fakültesinde yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların http://mobil.hastane.akdeniz.edu.tr/personelkayitdis web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
2) Akdeniz Üniversitesi 245 Sözleşmeli Personel Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.
3) Adaylar KPSS puan türü, yılı ve puanını içeren belgelerini ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu belge üretilmeli ve online kayıt sistemine bu belge orijinal formatında yüklenmelidir. Adayların tercih edilen pozisyon için belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
4) Adayların mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol edilecek olup, başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tanımlanıp tanımlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.
6) Başvurusu “Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
7) Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Personel İşleri Birimi ve Diş Hekimliği Fakültesi Personel İşleri Birimi personeli tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

8) Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir.
9) Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
10) Online Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ve istenen gerekli belgeler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının personel.akdeniz.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2) Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.
3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup) sırası ile çağırılarak atama yapılacaktır.
4) Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.

5) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle atanmaya hak kazanan ve http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinde ilan edilen adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Personel İşleri Birimine ve Diş Hekimliği Fakültesi Personel İşleri Birimine şahsen başvurması gerekmektedir.
7) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

4029/1-1

Akdeniz Üniversitesi 245 Sözleşmeli Personel Alacak.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.