Haber

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 80 Avukat Alacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 80 Avukat Alacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 80 Avukat Alım İlanı

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesinin (c) bendi ve ek 5 inci maddesine göre, 80 adet Avukat Pozisyonu için Bakanlık Merkez binada yapılacak sözlü sınav ile tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.

Şehir-4/B AVUKAT POZİSYONUNUN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

ADANA
3
AFYONKARAHİSAR
1
AĞRI
1
ANKARA
4
ANTALYA
3
ARTVİN
1
BALIKESİR
1
BİNGÖL
1
BİTLİS
1
BURSA
4
ÇORUM
1
DENİZLİ
1
DİYARBAKIR
2
EDİRNE
1
ELAZIĞ
1
ERZURUM
2
GAZİANTEP
3
GÜMÜŞHANE
1
HAKKÂRİ
1
HATAY
2
MERSİN
2
İSTANBUL
10
İZMİR
8
KASTAMONU
1
KAYSERİ
1
KIRKLARELİ
1
KOCAELİ
2
KÜTAHYA
1
MANİSA
2
K.MARAŞ
2
NEVŞEHİR
1
ORDU
1
SAKARYA
1
SAMSUN
2
SİVAS
2
TRABZON
1
UŞAK
1
YOZGAT
1
ZONGULDAK
1
BAYBURT
1
IĞDIR
1
YALOVA
1
KİLİS
1
TOPLAM: 80

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 80 Avukat Alımı-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) Genel Şartlar

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle Hukuk Fakültesinden mezun olmak ve Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
ç) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
d) 65 yaşını bitirmemiş olmak,
e) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilen veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler için, fesih tarihinden itibaren bir yıllık süreyi doldurmuş olmak.

B) Özel Şartlar

a) Sınav işlemlerinde, geçerli durumda olmak kaydıyla; Hukuk Fakültesi mezunu olarak KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden puanı olmak.
b) Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
c) Başvuru son günü itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmak veya avukatlık staj bitirme belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvurduğunu belgelemek.

2- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Başvuru Şekli

a) Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr https://birim.ailevecalisma.gov.tr/personel ) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru ekranından elektronik ortamda 04/02/2019 – 12/02/2019 tarihleri arasında yapacaklardır.
b) Adaylar, (e-devletten alınabilen) öğrenim belgesini, ( diploma, mezuniyet belgesi, yabancı ülkelerde bulunan okullardan mezun olanların YÖK onaylı denklik belgesi ile birlikte), KPSS sonuç belgesini, avukatlık ruhsatı ve/veya staj bitirme belgesi, Türkiye Barolar Birliğinden alınacak avukatlık ruhsatı başvuru belgesi, imzalı özgeçmişlerini başvuru sırasında sisteme yükleyeceklerdir.
c) Eksiksiz bir şekilde doldurularak çıktısı alınan ve imzalanan başvuru formu, başvuru süresinin bitiminden önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Emek Mah. 17. Cad. No:13 Kat :2 Emek/ANKARA adresine şahsen, herhangi bir yakını aracılığıyla veya posta ile ulaştırılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
ç) Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.

B- Başvuruların Değerlendirilmesi

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS (B) grubu puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 8 katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.
b) Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
c) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav tarihi ve yeri, Bakanlık web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr) ayrıca ilan edilecektir.

3- SINAV, SINAV KONULARI VE İTİRAZ

A- Sınav

a) Sınav, sözlü olarak uygulanacak olup, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.
b) Sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.
ç) Sınav komisyonu üyelerinin her adaya vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak sınav başarı puanı belirlenecektir.
d) Sınav başarı puanı üstünlüğü esasına göre sıralama yapılmak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil aday ve asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.
e) Başarı puanları eşit olan adayların bulunması halinde, doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır.
f) Adaylar sınav sonuçlarına Bakanlık web sayfası üzerinden, başvuru sırasında belirlemiş oldukları şifre ile ulaşabileceklerdir.
g) Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

B- Sınav Konuları

Sınavda adaylar Sınav Komisyonunca;
a) Bakanlığın görev alanıyla ilgili konular; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ait alan bilgisi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden, (a) bendi için 50 puan, diğer bentlerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

C- İtiraz

a) Sınav sonucuna, sonucun ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.
b) İtiraz; itiraz süresinin bitiminden itibaren on beş gün içerisinde Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve sonucu adaya yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

4- TERCİH, YERLEŞTİRME VE ATAMA

A- Tercih ve Yerleştirme:
a) Sınav sonucunda asil sırada yer alan adaylar, Bakanlık web sayfasında yapılacak tercih duyurusuna göre, sistem üzerinden tercihlerini bildireceklerdir.
b) Adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek olup, “tercihleri haricinde bir yere yerleştirilmek isteyip istemediğini” belirteceklerdir.
c) Adaylar başarı puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda yerleştirilecektir.
B- Atama
a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgelerle birlikte duyurulan süre içinde Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.
b) Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.
c) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

5- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 80 Avukat Alımı-DİĞER HUSUSLAR

a) Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://birim.ailevecalisma.gov.tr/personel internet adreslerinde yayımlanacaktır. Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
b) Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere suç duyurusunda bulunulacaktır.
Başarılı adaylara yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 80 Avukat Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir