Haber

Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 Sözleşmeli Personel Alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 Sözleşmeli Personel Alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden;
Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar”ın Ek 2. maddesine göre aşağıda belirtilen unvanlarda çalıştırılmak üzere Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS
(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 Sözleşmeli Personel İçin BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarım taşımak,
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahküm olmamak.
e) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya tecilli olmak.
g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen genel şartlar ile tabloda belirtilen özel şartların yanında ayrıca aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:

a) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
b) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, kuramlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
c) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak.

3- Başvuracak adaylarda ilgili KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
4- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak kişilerin, boy ve kilo ölçümü kurumumuzca yapılacağından ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) şahsen başvurmaları gerekmekte olup, posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 10 iş günü içerisinde (mesai bitimine kadar) şahsen başvuru yapılabilecektir.
4-B İş Talep Formu Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasından formlar kısmından temin edilecektir.

Başvurular; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Birimine (Ahmet Necdet Sezer Kampüsü/Gazlıgöl Yolu Üzeri AFTYONKARAHİSAR) yapılacak olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir.
Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla; Başvurular Şahsen yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için istenilen belgelerin asılları istenilmeyecek olup, adaylar atamaya hak kazandığı takdirde evrak aslı (geri iade edilmek üzere) veya noter tasdikli örneği/barkodlu internet çıktısı istenilecektir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadro için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.

İlan hakkında Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ndan, 0 (272) 218 15 80 nolu telefondan bilgi alınabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların;

İsim listesi,

İşe başlama için istenilen evrak listesi,

Evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi;
Başvuru süresinin bitimi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz web (https://aku.edu.tr) adresinden ilan edilecektir.
Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacaktır.

İlan edilen kadro adedinin 1 (bir ) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl adayların, işe başlama başvurusu yapmaması veya aranılan şartları taşımadığı tespit edilmesi durumunda, asıl aday yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların isim listesinin ilanı/duyurusu tebliğ mahiyetindedir, asıl ve yedek adaylar için ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İLANA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Öğrenim Belgesi/Diploma (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
2- Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) Önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
5- Bir (1) Adet Biyometrik Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
6- İş Talep Formu (https://personel.aku.edu.tr/formlar/ adresinden temin edilecektir.)
7- Aranılan niteliklerde belirtilen eğitim, lisans belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise fotokopisi.

Aranılan Şartlar ve Kadrolar

UNVANI – SAYI – ARANAN NİTELİKLER

Mühendis 2 Adet
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS P3 puanı 70 ve üzeri olmak.

Mühendis 1 Adet
Üniversitelerin Maden Mühendisliği veya Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS P3 puanı 70 ve üzeri olmak.

Tekniker 1 Adet
Üniversitelerin Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojileri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker 1 Adet Üniversitelerin Bilgisayar Programcılığı önlisans programından mezun olmak.

Tekniker 1 Adet
Üniversitelerin Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker 1 Adet
Üniversitelerin Kaynak Teknolojisi, Kaynakçılık önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker 1 Adet
Üniversitelerin Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker 1 Adet
Üniversitelerin Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi
4 Adet
10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
Ortaöğretim mezunu olmak.
Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakam ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla,15’den az olmamak. (örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90’dan fazla, 80- 15=65’den az olmaması gerekmektedir.)
İlan tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
7 Adet
Ortaöğretim mezunu olmak.
İlan tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir