Abdullah Gül Üniversitesi 13 Akademik Personel Alacak

Abdullah Gül Üniversitesi 13 Akademik Personel Alacak

Abdullah Gül Üniversitesi 13 Akademik Personel Alım İlanı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yabancı dil(İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
Abdullah Gül Üniversitesi 13 Akademik Personel Alımı İlanlıyla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

GENEL ŞARTLAR

1-Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2-Yurtdışında alınan diplomaların denkliğinin ÜAK tarafından onaylanmış olması şarttır.
3-Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
4-Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

PROFESÖR KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için) ,yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, (yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur altı adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

DOÇENT KADROSU İÇİN ADAYLAR;

dilekçesinde başvurmuş olduğu bölümü belirtecek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur dört adet CD’yi Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN ADAYLAR;

dilekçesinde yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için) ,yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını
gösterir belgeleri ( Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur dört adet CD’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına başvuru yapılacaktır.

Abdullah Gül Üniversitesi 13 Akademik Personel Kadrolar

BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI DER. ADEDİ ARANAN NİTELİKLER

Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Mimari Tasarım ve
Eleştiri
Profesör 1 1
Modernleşme, mekansal dönüşüm ve kimlik üzerine ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış ve bu konularda lisansüstü tez yürütmüş olmak; mimarlık eğitimi üzerine yayını ve mimari uygulaması bulunmak.

Yönetim Bilimleri
Fakültesi
İşletme
Sayısal Yöntemler Dr.Öğr.Üyesi 3 1 İlgili alanda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Bilgisayar Yazılımı
Dr.Öğr.Üyesi
3 1
Çizge teorisi, bilgisayar ağları, ağ ve trafik yönetimi, yönlendirme protokolleri, akıllı şebeke ağları, blok-zincir, gizlilik konularında araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak, teorik ve pratik deneyimi olmak ve bu alanlardaki çalışmalara hitap eden bir doktora derecesine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Siber Güvenlik
Dr.Öğr.Üyesi 3 1
Akıllı şebekelerde iletişim güvenliği, Akıllı şebekelerde tüketici mahremiyeti, Kablosuz ağ güvenliği, nesnelerin internetinde güvenlik ve mahremiyet, siber-fiziksel sistemlerde iletişim güvenliği konularında araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak, teorik ve pratik deneyimi olmak ve bu alanlardaki çalışmalara hitap eden bir doktora derecesine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik
Mühendisliği
Elektronik Dr.Öğr.Üyesi 4 1
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, nanomalzemeler, optoelektronik aygıtlar ve yakın alan etkileşimleri konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji Müh.
Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji Müh.
Profesör 1 1
Kimya, Fizik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümlerinden birinden doktorası olmak. Fonksiyonel organik malzemeler, organik yarı-iletkenler, mikro ölçekli optoelektronik aygıt fabrikasyonu ve karakterizasyonu alanında araştırmalar yapmış olmak. Uluslararası prestijli dergilerde yayınları ve uluslararası onaylanmış patentleri bulunmak. Doktorasını yurt dışında yapmış olmak ve doktora sonrası araştırmalar yapmak için en az bir yıl yurt dışında bulunmuş olmak.

Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji Müh
Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji Müh.
Doçent
1
1
Mikro ve nano ölçekli aygıt fabrikasyonu ve karakterizasyonu, ileri malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu veya hesaplamalı malzeme bilimi alanında araştırmalar yapmış olmak. Uluslararası prestijli dergilerde yayınları bulunmak. Doktorasını yurt dışında yapmış olmak veya doktora sonrası araştırmalar yapmak için en az bir yıl yurt dışında bulunmuş olmak.

Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji Müh
Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji Müh.
Dr.Öğr.Üyesi
3
1
Mikro ve nano ölçekli aygıt fabrikasyonu ve karakterizasyonu, ileri malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu veya hesaplamalı malzeme bilimi alanında araştırmalar yapmak. Uluslararası prestijli dergilerde yayınları bulunmak. Doktorasını yurt dışında yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine
Mühendisliği
Makine
Mühendisliği
Profesör. 1 1
Lisans ve lisansüstü derecelerini Makine Mühendisliğinden almış olmak, tercihen yurtdışı doktoralı veya en az bir yıl süre ile yurtdışında doktora sonrası araştırma çalışmalarında bulunmak, araştırma çalışmaları, bütçeli projeleri, mezun ettiği lisansüstü öğrencileri ve nitelikli bilimsel yayınları ile uluslararası tanınırlığı bulunmak.

Mühendislik Fakültesi
Makine
Mühendisliği
Makine
Mühendisliği
Doçent 1 1
Lisans ve lisansüstü derecelerini Makine Mühendisliğinden almış olmak, tercihen yurtdışı doktoralı veya en az bir yıl süre ile yurtdışında doktora sonrası araştırma çalışmalarında bulunmak, Araştırma çalışmaları, bütçeli projeleri, mezun ettiği lisansüstü öğrencileri ve nitelikli bilimsel yayınları ile bağımsız araştırma yapabilme becerisini kanıtlamış olmak.

Mühendislik Fakültesi
Mühendislik
Bilimleri
Mühendislik
Bilimleri
Doçent 1 1
Doktorasını Mühendislik Bilimleri Anabilim Dalında yapmış olmak, matematik temel alanında doçent unvanını almış olmak, tekil pertürbasyon problemleri ve stiff diferansiyel denklemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi
Mühendislik
Bilimleri
Mühendislik
Bilimleri
Dr.Öğr.Üyesi
3 1
Matematik lisans mezunu olmak, geometri ve topoloji alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Tercihen doktorasını yurt dışında yapmış olmak ve/veya doktora sonrası çalışmalar için yurt dışında bulunmuş olmak.

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik
Bilimleri
Mühendislik
Bilimleri
Dr.Öğr.Üyesi 4 1
Biyoloji lisans mezunu olmak, yüksek lisans ve/veya doktora derecelerini Biyomühendislik alanında almış olmak. Nanomalzemelerin biyolojik uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Abdullah Gül Üniversitesi 13 Akademik Personel Alacak.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.